Archive for the ‘ผลิตภัณฑ์มะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง’ Category

ผลิตภัณฑ์มะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแช่สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ โปรตัสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ และกรดมะนาวแล้วจึงนำมาแช่ในน้ำมะม่วง นาน 3 วัน โดยการเพิ่มความเข้มข้นของความหวานขึ้นไปเรื่อยๆ หลังนำเข้าอบในตู้อบลมร้อน 50-55 องศาเซลเซียส นาน 8-9 ชั่วโมง ผลไม้ที่ได้จะมีเนื้อสัมผัสที่ภายนอกกรอบภายในนุ่ม ไม่แข็งกระด้าง การผลิตมะม่วงแช่อิ่มอบแห้งเป็นวิธีการแปรรูปที่เพิ่มมูลค่าสินค้า และยืดอายุในการเก็บรักษาของเนื้อมะม่วงให้นานยิ่งขึ้น

Advertisements